Stichting Sierd Geertsma

Stichting “Leven en werk beeldend kunstenaar Sierd Geertsma'

Doelstelling en bestuur
Op initiatief van enkele leden van de familie Geertsma, werd op 4 september 1996 de Stichting
“Leven en werk beeldend kunstenaar Sierd Geertsma”, opgericht.
De doelstelling van de stichting is:

  • Het inventariseren, registreren en archiveren van informatie en documentatie met betrekking tot het artistieke werk en het leven van de kunstschilder Sierd Geertsma.
  • Het bevorderen van een adequaat beheer van de artistieke nalatenschap van Sierd Geertsma
  • Het geven van informatie en het (mede)verzorgen van publicaties over het leven en werk van Sierd Geertsma.
  • Het (mede) initiëren en organiseren van exposities van werken van Sierd Geertsma, alsmede van andere activiteiten om zijn werk onder de aandacht te brengen van het publiek en/of van instanties.
  • Het werven van fondsen en geldmiddelen om de doelstellingen te verwezenlijken.


Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal 5 leden. Thans hebben zitting
in het bestuur:

Paulo Martina, voorzitter

E-mail:

Tjeerd Geertsma (Heerenveen), secretaris / penningmeester

E-mail:

Sierd Geertsma, lid

E-mail:

Nanne Geertsma, lid

E-mail:

Tjeerd Geertsma (Terwispel), lid

E-mail:

 

Activiteiten van de stichting sinds de oprichting tot heden

Op 7 september 1996, tijdens de opening van de overzichtstentoonstelling “De fantastische
Wereld van Sierd Geertsma”, heeft de stichting zich voor het eerst gepresenteerd door de
bezoekers te informeren over haar doelstellingen en plannen. Tijdens deze tentoonstelling,
die plaatsvond van 7 september t/m 24 november, hebben een aantal bezoekers zich als
donateur/belangstellende aangemeld en ook daarna hebben veel mensen - waaronder
veel particuliere bezitters van een of meer werken van Sierd Geertsma - laten weten dat zij
graag op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de stichting.

 

Uitgave boek

Een van de eerste activiteiten van het bestuur was het realiseren van de uitgave van het boek
“Sierd Geertsma”. Na een jaar van voorbereiding, waaronder het werven van fondsen, kon de
schrijver beginnen met het redigeren van de tekst, kon de fotograaf de geselecteerde werken
in beeld brengen en kon de vormgever aan de slag met de lay-out. Begin 1999 werd aan de
donateurs en belangstellenden medegedeeld dat het boek in de loop van dat jaar
uitgegeven zou worden en dat zij een exemplaar konden reserveren via het secretariaat.
Op donderdag 2 december 1999 werd in het Museum Smallingerland / Drachten, door
Drs. J.C.N. Bruintjes , voorzitter van het stichtingsbestuur, het eerste exemplaar uitgereikt aan
Dr. A.J. Mulder, Gedeputeerde cultuur van de Provincie Fryslân. De recensies over en reacties op
het boek waren zeer lovend en de belangstelling voor dit boek was groot: van de oplage van 600
stuks, zijn nog maar enkele tientallen exemplaren over !

 

Exposities

Sinds de oprichting van de stichting zijn een aantal tentoonstellingen van werken van Sierd
Geertsma georganiseerd waarbij het bestuur direct of indirect betrokken was als (mede)-
initiatiefnemer en/of als (mede)organisator en/of als sponsor.
- “De fantastische wereld van Sierd Geertsma” :
Locatie Museum Smallingerland; opening 6 september 1996; periode 7 sept. t/m 24 nov. 1996.
Bijzonderheden: overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van feit dat S.G. 100 jaar geleden
geboren is. Tijdens de opening van de expositie hield Gert Elzinga, conservator Fries Museum,
een inleiding en de openingshandeling werd verricht door Anne Geertsma, broer van de schilder.
De expositie trok ca. 2.000 bezoekers en de recensies in de media waren lovend.

 

Overzichtstentoonstellingen werken:

Ter gelegenheid van de presentatie van het boek “Sierd Geertsma”, op 2 december 1999, werd
vanaf deze datum t/m 6 februari 2000, in het Museum Smallingerland/Drachten een belangrijk deel
van zijn oeuvre geëxposeerd.
Daarna werd een selectie van deze werken, aangevuld met “nieuwe” werken welke door particulieren
ter beschikking waren gesteld, in het kantoor van de Rabobank te Appelscha tentoongesteld;
periode: 25 februari t/m 31 maart 2000.
Bijzonderheden: De opening vond plaats op 24 februari waarbij Tjeerd Geertsma, een neef van de
schilder en secretaris/penningmeester van de Stichting, een korte toespraak hield. De tentoonstelling
was met name gericht op de inwoners van Appelscha en omgeving. De Stichting Cultuurbelang
Ooststellingwerf en de Rabobank De Stellingwerven hebben deze expositie (financieel )mogelijk gemaakt.

 

“Attentie ! Advertentie”, Kunst in de reclame – Sierd Geertsma en tijdgenoten:
Enkele studenten van het Instituut voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, hebben - in het kader van hun studie - in samenwerking met Museum Smallingerland/ Drachten een tentoonstelling georganiseerd waarin een beeld werd gegeven van de reclamekunst van Sierd Geertsma in de context van beroemde tijdgenoten, waaronder De Groninger Ploeg.
Locatie: de expositieruimte van het Harmoniegebouw te Groningen; opening 10 januari 2003; periode 13 januari t/m 7 februari 2003. Bijzonderheden: Tijdens de opening hebben de studenten en Drs. J.C.N. Bruintjes het woord gevoerd.
Er is door het Instituut een catalogus uitgegeven waaraan bijdragen zijn geleverd door de studenten en
Drs. Bruintjes over het onderwerp reclame in de kunst.( ISBN 9036717663)
In de periode 14 februari t/m 6 april 2003 was dezelfde tentoonstelling te zien in Museum
Smallingerland/ Drachten.

 

“Sierd Geertsma”- Landschappen en natuur:
Locatie: Museums Vledder; opening 1 december 2004; periode 1 december 2004 t/m 9 januari 2005.
Bijzonderheden: de tentoonstelling werd gesponsord door de Rabobanken De Stellingwerven en
West Drenthe; diverse groepen klanten van deze banken hebben de expositie bezocht in het kader van
relatiemarketing waarbij Henk Plenter, directeur van Museums Vledder, de rondleiding verzorgde en
daarbij een korte inleiding hield over het leven en werk van de schilder.

 

“De Griezels van Sierd Geertsma”:
In het kader van de betrokkenheid van Museum Smallingerland/Drachten bij de educatie van leerlingen
van de basisscholen in Drachten, zijn een aantal werken uit het oeuvre van Sierd Geertsma
geselecteerd en tentoongesteld welke droombeelden en fantasieën weergeven.
Locatie: Museum Smallingerland; periode 15 februari t/m 15 maart 2008.

 

“Paddenstoelen in de natuur en uit de kunst…..in Appelscha”:
In samenwerking met het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Museum Smallingerland/Drachten werd
in de periode 8 tot en met 20 oktober 2008 een manifestatie over paddenstoelen met tal van
uiteenlopende activiteiten georganiseerd. De opening vond plaats op 10 oktober 2008 in het
bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer te Appelscha door Mr. Anita Andriesen , gedeputeerde van de provincie Fryslân en vicevoorzitter van het overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold.
Een wezenlijk onderdeel van deze manifestatie was de expositie in het bezoekerscentrum van een tiental werken van Sierd Geertsma waarop paddenstoelen zijn afgebeeld.
Verder hield Drs . J.C.N. Bruintjes in het kader van het activiteitenprogramma, een lezing over het onderwerp “Paddenstoelen in de beeldende kunst”.
Daarbij ging hij ook in op het werk van Sierd Geertsma: hij memoreerde dat S.G. een van de weinige
kunstschilders is die meerdere werken heeft gemaakt waarop paddenstoelen een hoofdthema vormen.
(illustratoren van floraboeken e.d. buiten beschouwing gelaten).
Het gevarieerde programma, waaronder excursies, lezingen, workshops, kinderactiviteiten en de
tentoonstelling, trok- vooral in de weekends- veel publiek. De bezoekers gaven blijk van grote waardering voor de geëxposeerde paddenstoelenschilderijen.

 

Fietsroutekaart

De stichting heeft in 2007 samen met het bezoekerscentrum Drents- Friese Wold van Staatsbosbeheer en het Museum Smallingerland/Drachten, een fietsroutekaart ontwikkeld met de titel: “In het spoor van Sierd Geertsma - een schilderachtige fietsroute rond Appelscha”. De route van 32 km voert langs plaatsen (landschappen en objecten) welke Sierd Geertsma in z’n werken heeft vastgelegd. Tijdens een feestelijke presentatie op 20 april 2007 in het bezoekerscentrum, werd het eerste exemplaar van de fietsroutekaart door Drs. J.C.N. Bruintjes uitgereikt aan Dr. A.J. Mulder, gedeputeerde van de provincie Fryslân.
De eerste oplage van 1.000 exemplaren was binnen een jaar uitgegeven; in 2008 zijn er nog 1.000 fietsroutekaarten bijgedrukt. In de expositieruimte van het bezoekerscentrum kon kennis genomen worden van wetenswaardigheden over Sierd Geertsma. Zowel de pers als het publiek zijn zeer lovend over dit “project” waarin natuur, cultuur en recreatie op een creatieve wijze met elkaar verbonden zijn en waarbij de toelichtingen op de kaart een educatief/informatief karakter hebben.

Bericht uit de media (PDF 961 kb)

 

Verwerving werken

In de afgelopen jaren heeft de stichting enkele werken van Sierd Geertsma kunnen aankopen
of door schenking/legaat verkregen van particulieren. Deze werken zijn- indien nodig- gerestaureerd
en/of (opnieuw) ingelijst zodat ze voor de toekomst goed geconserveerd zijn.
Het betreft de volgende werken:
1. “Vrouw met kind” : aquarel; gekocht op een veiling
2. “Zandafgraving Hildenberg Appelscha”: olieverf/paneel; gekocht op veiling
3. “Paddenstoelen in bos”: waskrijt; schenking door particulier
4. “Vliegenzwammen”: waskrijt/pastel; aankoop van particulier
5. “Vaas met bloemen”: kleurkrijt; legaat/nalatenschap
6. “Heidelandschap”: kleurkrijt; legaat/nalatenschap
7. “Paddenstoelen”: olieverf; legaat/nalatenschap
8. “Mensen” : krijttekening; schenking particulier
Tevens is de stichting direct of indirect betrokken geweest bij de verwerving van de volgende werken
door de Stichting “Vrienden van het Museum Smallingerland/Drachten”:
9. “Jeneverbessen”: zwartkrijttekening; schenking particulier
10. “Portret van een jongen/kinderkopje”: olieverf; schenking particulier
11. “Zelfportret Sierd Geertsma”: olieverf; schenking particulier
12. “Landschap”: olieverf; legaat
13. ”Landschap met boerderijtje”: olieverf; legaat

 

Overige activiteiten

Registratie van het gehele oeuvre:
De stichting houdt zich ook bezig met het inventariseren en registreren van het oeuvre van
Sierd Geertsma, met name van de werken die in het bezit zijn van particulieren en instellingen,
niet zijnde musea. Het blijkt dat een aantal mensen een of meer schilderijen van hem in bezit
hebben waarvan dat niet bekend was, resp. is. Het betreft veelal (nazaten van) personen, buiten
de familiekring, die contact met Sierd Geertsma hebben gehad en werk van hem hebben
gekregen of gekocht.
In de afgelopen jaren zijn enkele tientallen werken “ontdekt”. De gegevens hiervan zijn/worden
geregistreerd en van het werk is/wordt een foto gemaakt. Vastgesteld is dat het oeuvre van Sierd
Geertsma groter is dan aanvankelijk werd verondersteld.

 

Beheer en archivering documenten, e.d.:
In de loop der jaren is een grote hoeveelheid documentatie verzameld over het leven en werk van
Sierd Geertsma, zoals: artikelen in de media (vanaf 1931) met interviews, recensies en andere
wetenswaardigheden; brochures en/of catalogi van tentoonstellingen; scripties van studenten; etc.
Verder zijn er foto’s, brieven, kaarten, aantekenboekjes, gedichten, schetsen, e.d., alsmede
correspondentie en parafernalia van hem bewaard gebleven en gearchiveerd.

Het secretariaat van de stichting en Museum Smallingerland/Drachten beschikken samen over een
archief met informatie en documentatie welke een vrij compleet beeld geeft van het leven en het werk
van Sierd Geertsma. Op verzoek kunnen deze archieven door belangstellenden worden geraadpleegd.

 

Donateurs en belangstellenden:
Vanaf haar oprichting heeft de stichting een aantal donateurs die periodiek - op verzoek - een
financiële bijdrage overmaken. Sommigen doen dat incidenteel, bijv. voor bepaalde projecten of
activiteiten, en een aantal, circa 25, maken periodiek een bedrag over. De donateurs en een groep
belangstellenden, waaronder sponsors, musea, enkele instellingen en particulieren die werken bezitten,
worden met enige regelmaat geïnformeerd over het reilen en zeilen van de stichting.
Tevens ontvangen zij uitnodigingen voor de (opening van) exposities en/of informatie over specifieke
projecten en activiteiten. Tot dusverre heeft de stichting door de financiële bijdragen van donateurs en
sponsoren, al haar activiteiten en projecten kunnen financieren en uitvoeren.

 

Toekomstige activiteiten/projecten

Het bestuur van de stichting wil in de komende jaren enkele nieuwe projecten starten, lopende
projecten afronden en haar reguliere activiteiten voortzetten, te weten:

 

Project inventarisatie, registratie en digitalisering oeuvre
De gegevens en foto’s van de geregistreerde werken zullen worden ingevoerd in een
computerbestand, dus worden gedigitaliseerd. Uit dit bestand kan vervolgens (een deel) worden
geconverteerd naar andere digitale informatiedragers, zoals Cd-rom, DVD of USB-stick. Op
deze wijze kunnen geïnteresseerden de beschikking krijgen over gegevens en afbeeldingen
van (delen van) het oeuvre. N.B. Gegevens van de particuliere bezitters van werken zullen uiteraard
nooit voor derden beschikbaar zijn !

 

Project digitalisering reclametekeningen en tentoonstelling
Het grafische werk van Sierd Geertsma als reclametekenaar neemt een bijzondere plaats in.
De meeste originele tekeningen zijn bewaard gebleven in een speciaal boekje dat in het bezit
van de stichting is. De inhoud van de boekwerkje zal worden gescand en in een computerbestand
opgeslagen worden. In overleg met de Stichting ReclameArsenaal zal (een deel van) de
reclametekeningen op de internetsite van deze stichting geplaatst worden.
(www.reclamearsenaal.nl) Uiteraard wordt daarin ook enige informatie over de tekenaar
opgenomen. Er wordt onderzocht of er ter gelegenheid van de presentatie van het reclamewerk
op internet, in het westen van het land een expositie van dat werk kan worden georganiseerd.

 

Project digitalisering van delen van het archief
Een aantal documenten uit het archief zullen worden gescand en in een computerbestand worden
ingevoerd. Onderdelen die voor een breder publiek interessant zijn, kunnen worden geconverteerd
naar digitale informatiedragers en ter beschikking van belangstellenden komen.

 

Informatie over Sierd Geertsma op internet
Op de site http://www.cultuurarchief.nl/tentoonstellingen/0302sierdgeertsma.htm, is informatie over S.G. weergegeven.
Verder zal worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn om ( een deel van) het oeuvre van Sierd
Geertsma op internet te plaatsen.

 

Exposities van werken
Het streven is om tenminste één keer in de twee jaar, werken van Sierd Geertsma te exposeren.
Aan het tijdelijk uitlenen van werken aan andere musea of instellingen zal - in principe-
medewerking worden verleend.

 

Donateurs/belangstellenden/sponsoren
De donateurs worden periodiek geïnformeerd over wetenswaardigheden omtrent Sierd Geertsma
en over de activiteiten en projecten van de stichting. De belangstellenden en de sponsoren
ontvangen informatie over specifieke projecten en/of activiteiten waarbij zij betrokken zijn of
worden. Hetzelfde geldt voor bezitters van werken die geen donateur zijn.
Ter besparing van (porti)kosten ontvangen de betrokkenen de informatie per e-mail indien
zij over een e-mailadres beschikken en dat bekend is bij het secretariaat.

 

Ontwikkeling folder

De stichting wil haar bestaan en activiteiten meer uitdragen aan mogelijke geïnteresseerden.
In deze kleurenfolder worden de doelstellingen en de activiteiten van de stichting uiteengezet en
er wordt een beknopte beschrijving in opgenomen van het leven en het werk van Sierd Geertsma.
De folder kan ook worden ingezet voor het werven van donateurs.

 

Slotopmerkingen en informatie

De stichting geeft regelmatig een infobulletin uit. In het laatst verschenen Infobulletin is een overzicht gegeven van de activiteiten van de stichting sinds haar oprichting, is aangegeven waarmee de stichting thans bezig is en wat haar plannen zijn voor de komende jaren.
Daarnaast is een beknopte beschrijving van Sierd Geertsma’s LEVEN en WERK toegevoegd.
Het bulletin is voornamelijk bedoeld voor personen en instellingen die op een of andere wijze betrokken
zijn (geweest) of (willen) worden bij activiteiten en/of projecten van de stichting, zoals: bestuursleden,
donateurs, sponsors, eigenaren van werken van Sierd Geertsma.
Het Infobulletin kan ook door de media /pers worden geraadpleegd en worden aangewend voor het
verstrekken van nadere informatie aan belangstellenden, voor publicaties, etc.
Benadrukt wordt dat bij alle activiteiten van de stichting, het Museum Smallingerland/Drachten, betrokken is en blijft. Het feit dat de directeur van het museum voorzitter van het Stichtingsbestuur is, vormt hiervoor
een garantie.

 

 

 

 

 

Gegevens boek Sierd Geertsma:
Uitgave: Museum Smallingerland Drachten i.s.m. uitgeverij De Drijvende Dobber te Gersloot
Samenstelling: Jaap Bruintjes en Thom Mercuur
Tekst: Peter Karstkarel en tekstbijdragen Jaap Bruintjes
Friese vertaling: Janny Geertsma-Heida en de Afûk
Vormgeving: Gert Jan Slagter
Fotografie: Frans Foekema
ISBN 90 – 804258-4-2

 

 

 

 

Bestelling fietsroutekaart:

Door overboeking van € 5,00 op de bankrekening van de Stichting, nummer: 3204.01.103 met vermelding “routekaart”. Tevens verkrijgbaar bij de balie van het bezoekerscentrum van het Drents-Friese Wold te
Appelscha

 

Voor nadere informatie of voor contact: